právne upozornenie a pravidlá cookie

POLITIKA PRÁVNEHO OZNÁMENIA A KOKSIE

PODMIENKY POUŽÍVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prečítajte si prosím pozorne túto časť, ktorá obsahuje PRÁVNE UPOZORNENIE, PODMIENKY POUŽÍVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré regulujú prístup, navigáciu a používanie webových stránok ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, ktorý sa nachádza v adrese URL http://www.demvox.com ďalej len "internetová stránka" Prístup, navigácia a používanie tejto webovej stránky znamená výslovné a bezvýhradné akceptovanie všetkých podmienok tohto právneho oznámenia, ktoré majú rovnakú platnosť a účinnosť ako každá zmluva podpísaná písomne ​​a podpísaný. Jeho dodržiavanie a dodržiavanie bude vynútiteľné vo vzťahu k akejkoľvek osobe, ktorá pristupuje, naviguje alebo používa webovú stránku. Ak s exponovanými výrazmi nesúhlasíte, nemáte prístup, neprehľadávate alebo nepoužívate webovú stránku.

ÚLOHA INFORMÁCIÍ ZÚČASTNENÝM STRANÁM A ŽIADOSŤ O SOUHLASŤ URIEVAŤ ÚDAJE O ZÁKLADE ÚROVNE.

Na účely ustanovené v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom obehu týchto údajov a Zrušením smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám poskytujeme nasledujúce informácie a vopred sa vyžaduje, aby ste súhlasili s prenosom údajov na základnej úrovni na základe nasledujúcich informácií.

LIEČBA: KLIENTOV.

ZODPOVEDNOSŤ

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL je spoločnosť s NIF: B86395605 so sídlom na strane Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

CIEĽ

Poskytovanie služieb spoločnosťou ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. a naďalej vás informovať o našich službách prostredníctvom formulára Letter, E-Mail / Web

oprávnenosť

Údaje poskytnuté zainteresovanou stranou dobrovoľne, aby sme dostali naše služby.

PRÍJEMCOVIA

Nebudú sa predávať tretím stranám okrem prípadov, keď existuje zákonná povinnosť.

Provenance

Údaje poskytla zainteresovaná strana / právny zástupcaDOBA

Pri zachovaní existujúceho vzťahu a / alebo rokov potrebných na splnenie zákonných povinností.

KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tie nevyhnutné na udržanie poskytovania služby.

Identifikácia: CIF / NIF / DNI; Obchodné meno; Meno a priezvisko; Smer; Telefón / Fax / E.MAIL. Ďalšie typizované údaje: Profesionáli; Ecoekonomické, finančné a poisťovacie

PRÁVA

Má právo na prístup k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych údajov alebo požiadavky, ak je to možné, ich vypustenie, ak už nie sú potrebné údaje, s výnimkou v lehote predpísanej daní a pracovného práva na predpisovaní povinností - Postup Musíte ísť poštou, sprevádzajúcou čitateľnú fotokópiu Vášho NIF, na adresu osoby zodpovednej za liečbu.I) PODROBNOSTI ZODPOVEDNÉHO A ADRESY NA ÚČELY VYKONÁVANIA JEJ PRÁVA
PRIESTOROVÉ ZARIADENIA PORTABLE DEMVOX, SL: je spoločnosť s NIF: B86395605 so sídlom na strane Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Telefón: 913 703 991 - E. Mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript. (Www.demvox.com)

POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV.
Táto POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV je neoddeliteľnou súčasťou Právneho oznámenia Webu. V súlade s ustanoveniami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom obehu týchto údajov a ktorou sa zrušuje smernica 95/46 / CE (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spoločnosť ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL vás informuje, že:


1. Osobné údaje poskytnuté vami prostredníctvom tejto "webové stránky" zvukotesné Prenosný vlastníctva Demvox SPACES, SL, budú začlenené do procedúry vlastníctva miest PROTIHLUKOVÝ Demvox notebooky, SL. Účelom týchto úprav je riadiť používatelia služby "Web Site" riadiaci ponúkané prostredníctvom webovej stránky a tam, kde je to vhodné, manažment, vývoj a implementácia vzťahu uzavretého medzi PRIESTORY zvukotesnou PORTABLE Demvox, SL a tých, ktorí prispievajú svojimi osobnými údajmi prostredníctvom webových stránok.

Podobne SPACES zvukovo izolované prenosný Demvox, SL bude považovať dáta pre správu otázok prijatých prostredníctvom "webové stránky" užívateľovi rovnaké, ako registrovaných a neregistrovaných užívateľov, a odovzdávanie informácií zo strany rôznych užívateľov prostriedky k nim, o zvukotesnou MOBILNÉ Demvox priestory, SL, aktivity, súťaže, služieb a dokumentácia rôznych druhov a rôznych médií.


2. Podobne vás informujeme a akceptujete tieto Zásady ochrany osobných údajov, súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje, ak o to požiadate, môžu byť oznámené tretím stranám, aby ich mohli vykonať rôznymi prostriedkami vrátane e-mailu, prepravy informácií, služieb súvisiacich s našou činnosťou.

3. Zaručujete, že poskytnuté informácie sú pravdivé, presné, úplné a aktuálne a sú zodpovedné za prípadné škody alebo straty, priame alebo nepriame, ktoré môžu byť spôsobené v dôsledku porušenia tejto povinnosti. V prípade, že údaje poskytnuté odpovedá na tretiu osobu, zaručujete, že ste informovala tretiu stranu aspekty obsiahnuté v tomto dokumente a získať ich oprávnenie poskytovať svoje dáta na zvukotesnou PORTABLE Demvox medzery, SL na účely uvedené.

4. Tam, kde sú osobné údaje zhromaždené prostredníctvom formulára bude vyžadovať, aby ste prispieť najmenej tie označené hviezdičkou, pretože ak je táto informácia nie je súčasťou dodávky považované za nevyhnutné, SPACES zvukotesnou prenosného Demvox môžu SL neakceptuje a spravovať Webová služba alebo dopyt.

5. V reakcii na obavy SPACES zvukotesnou prenosného Demvox, SL s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a dôvernosť vašich dát, ktoré prijali úroveň bezpečnosti požadovanú pre ochranu osobných údajov a inštalované technické prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby sa zabránilo stratám , zneužitie, zmenu, neoprávnený prístup a krádež osobných údajov poskytovaných prostredníctvom webovej stránky.

6. Uplatňovať svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a opozície z vašich dát, by ste mali písať, sprevádzaný aktualizovanú verziu svojho ID do priestorov zvukovo izolovanej prenosného Demvox, SL s adresou pre tieto účely, kópie uvedené v odseku I): ÚDAJE ZODPOVEDNÉHO A ADRESY NA ÚČELY UPLATŇOVANIA PRÁV, KTORÉ POMOCI:

7. V súlade s ustanoveniami 34 / 2002 11 od júla, v službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu zákonom, a to iba v prípade, že si neželáte dostávať elektronickú komunikáciu v budúcnosti medzerami zvukotesný PORTABLE DEMVOX SL môže vyjadriť takúto túžbu zaslaním e-mailu s potvrdením o prijatí na túto e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

II) ÚČEL A ROZSAH PÔSOBNOSTI
2.1. Tieto podmienky sa riadia prístup ku všetkým obsahu a služieb ponúkaných medzerami zvukotesnou prenosného Demvox, SL prostredníctvom "webové stránky" a ich použitie zo strany užívateľov.
Avšak zvukotesné premiestniteľných Demvox SPACES, SL, si vyhradzuje právo na zmenu prezentácie, konfigurácia a obsah "webové stránky", ako aj podmienky pre prístup a / alebo použitie. Prístup a používanie obsahu a služieb po nadobudnutí účinnosti ich zmien alebo zmien podmienok predpokladá ich prijatie.


2.2. Bez ohľadu na vyššie uvedené, prístup k určitým obsahom a použití určitých služieb môžu byť za určitých špecifických podmienok, ako je to vhodné, nahradiť úplné a / alebo úpravu podmienok použitia a v prípade konfliktu, prevažujú podmienky konkrétnych podmienok pre všeobecné podmienky.
Pred použitím špecifických služieb poskytovaných zvukotesnou MOBILNÉ Demvox medzery, SL, užívateľ musí pozorne prečítať podmienky vytvorili, ak vôbec, na tento účel zvukotesnou PORTABLE Demvox medzery, SL. Použitie určitých služieb znamená prijatie osobitných podmienok, ktoré regulujú ako publikoval medzery PROTIHLUKOVÝ prenosný Demvox, SL v čase ich použitia.


2.3. Prístup, navigácia a používanie "webových stránok" zahŕňajú a znamenajú, že používateľ prijal toto právne oznámenie a podmienky používania, ktoré obsahuje. V tomto zmysle sa používateľ bude chápať ako osoba, ktorá pristupuje, naviguje, používa alebo sa zúčastňuje na službách a aktivitách vyvinutých na webových stránkach.

III) PRÍSTUP
3.1. Prístup k obsahu a používaniu služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky
Má slobodný charakter.
3.2. Prístup na webovú stránku maloletými osobami je zakázaný, pokiaľ nemajú predchádzajúce a výslovné oprávnenie svojich rodičov, opatrovníkov alebo zákonných zástupcov, ktorí budú považovaní za zodpovedných za činy, ktoré vykonávajú neplnoleté osoby. Vaša pozícia V každom prípade sa predpokladá, že malý prístup na webovú stránku bol vykonaný s predchádzajúcim a výslovným súhlasom ich rodičov, opatrovníkov alebo zákonných zástupcov.
3.3. Prístup a navigácia pomocou "web" nevyžaduje žiadnu registráciu, avšak pre prístup k niektorým službám môže vyžadovať predchádzajúce maximá tohto "webové stránky" výberom podľa ID používateľa a heslo.
Heslá, osobné a neprenosná, musí byť generované užívateľom v súlade s pravidlami robustnosti a zložitosti zavedených kedykoľvek zvukotesnou MOBILNÉ Demvox medzery, SL. Heslo vytvorené používateľom bude mať neobmedzenú platnosť.
Avšak, "Web" má potrebné funkcie pre používateľ zmeniť svoje heslo, ak to uzná za vhodné, napríklad preto, že podozrivá alebo konštanta, že došlo k porušeniu dôvernosti hesla.
3.4. Heslo bude osobné a neprenosné. Užívateľ súhlasí s tým, aby starostlivého používanie vášho hesla a udržať v tajnosti, neprenáša žiadne tretej osobe ani PRIESTORY zvukotesnou prenosného Demvox, SL. V dôsledku toho, používatelia sú zodpovedné za správu a dôvernosť akýchkoľvek identifikátorov a / alebo hesla, ktoré boli vybrané, ako sú zaznamenané v priestoroch zvukovo izolovanej prenosný Demvox, SL používateľov a zaväzujú, že ich prevodu na tretie osoby, či už dočasné alebo trvalé , ani neumožňuje prístup k outsiderom. Užívateľ bude zodpovedný za protiprávne použitia "webových stránok" od akéhokoľvek neoprávneného treťou stranou pomocou hesla pre tento účel z dôvodu neopatrnej alebo strata jeho použitím User.


Pod týmto, je užívateľ povinný bezodkladne oznámiť správcovi na "web" o každej skutočnosti k nesprávnym používaním identifikátorov a / alebo heslá, napríklad krádeže, straty, alebo prístupu sú oprávnení, s cieľom pristúpiť k ich okamžitému zrušeniu. Aj keď takéto skutočnosti, SPACES zvukotesnou prenosného Demvox nie sú uvedené, budú SL sú oslobodené od akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z nesprávneho použitia identifikačných čísiel a hesiel neoprávnenými tretími stranami.

IV) PRÁVA DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO MAJETKU.
Súčasná webová stránka sa riadi španielskymi právnymi predpismi a vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi o duševnom a priemyselnom vlastníctve. V žiadnom prípade nebudú chápať, že prístup užívateľa a navigácia prostredníctvom webovej stránky alebo využívanie služieb ponúkaných cez webovú stránku znamená vzdanie sa, prenos, licenciu alebo úplné alebo čiastočné prevedenie uvedených práv používateľom. SPACE SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - Používateľ má prísne súkromné ​​právo používať výhradne na účely využívania služieb poskytovaných v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.
Odkazy na názvy a ochranné známky alebo ochranné známky, logá a iné charakteristické znaky, či už vo vlastníctve medzery zvukotesnou prenosného Demvox, SL alebo tretej strany, nesú implicitné zákaz ich používania bez súhlasu PRIESTORY zvukotesnou prenosného Demvox, SL alebo jej oprávnených majiteľov. V žiadnom okamihu, ak nie je výslovne uvedené, prístupu alebo používanie "web" a / alebo jeho obsah a / alebo služby, dáva užívateľovi akékoľvek právo ochranných známok, loga a / alebo výrazné známky v ňom obsiahnutých a zákonom chránených . všetkých práv duševného vlastníctva a priemyselného vlastníctva na základe obsahu a / alebo služieb, rezervovaných a najmä, je zakázané upravovať, kopírovať, reprodukovať, verejne komunikovať, transformáciu alebo žiadnym spôsobom distribuovať všetky alebo časť obsahu a / alebo služba zahrnutá do "webové stránky", pre verejné alebo komerčné účely, ak nemáte výslovného písomného priestory zvukotesnou prenosného Demvox, SL, prípadne držiteľ autorizáciu vlastníka autorských práv.

V) POUŽITIE "WEBOVEJ STRÁNKY".
Užívateľ súhlasí s tým, že používa "webovú stránku" v súlade so zákonom as týmito všeobecnými podmienkami. Užívateľ tiež súhlasí, že nebude používať "webové stránky" pre nezákonné alebo v rozpore s ustanoveniami Všeobecných podmienok. Využitím služieb, používateľ súhlasí s týmito podmienkami, súhlasiť nebude prenášať, distribuovať alebo sprístupniť tretím osobám k dispozícii prostredníctvom služieb poskytovaných PRIESTORY zvukotesnou prenosného Demvox, SL akýkoľvek druh materiálu, ktorý v žiadnom prípade v rozpore legislatíva.

VI) LICENCIA O KOMUNIKÁCII.
6.1.V prípade, že používateľ odošle informácie akéhokoľvek druhu PRIESTORY zvukotesnou prenosného Demvox, SL prostredníctvom "webové stránky", a to prostredníctvom kanálov, usporiadaných na tento účel v sebe "webové stránky" Užívateľ prehlasuje, zaručuje a súhlasí s tým, že máte právo robiť tak voľne, že tieto informácie neporušuje žiadne autorské právo, ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvo alebo iné práva tretích osôb, tieto informácie nie sú dôverné a že takéto informácie nie sú pre ostatných škodlivá.


6.2. Užívateľ recoNeprijíma zodpovednosť a ponechá ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL neškodné pre akúkoľvek komunikáciu, ktorú poskytnete osobne alebo vo vašom mene, pričom k uvedenej zodpovednosti dôjde bez obmedzenia presnosti, zákonnosti, originality a vlastníctva.

VII) ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY.
SPACES zvukotesnou prenosného Demvox môžu SL nemôže zaručiť spoľahlivosť, užitočnosť a presnosť služieb alebo informácií poskytovaných prostredníctvom webových stránok "" ani užitočnosť alebo pravdivosť dokumentov prostredníctvom "webové stránky" , pripravené profesionálmi z najrôznejších sektorov. V dôsledku toho spoločnosť ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL nezaručuje ani nenesie zodpovednosť za: (1) kontinuita obsahu webových stránok; (2) chýbajúce chyby v uvedenom obsahu alebo produktoch; (3) neprítomnosť vírusov a / alebo iných škodlivých komponentov na webových stránkach alebo na serveri, ktorý ich dodáva; (4) nezraniteľnosť "internetovej stránky" a / alebo impregnability bezpečnostných opatrení prijatých v nej; (5) nedostatok užitočnosti alebo výkonu obsahu "internetovej stránky"; (6) škody spôsobené sebe alebo tretej osobe, každý, kto poruší tieto podmienky, pravidlá a pokyny SPACES zvukovo izolované prenosný Demvox, SL v "webové stránky" alebo porušením bezpečnostných systémov " Webová stránka. " Napriek tomu, medzery zvukovo izolované prenosný Demvox, SL prehlasuje, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia v rámci svojich možností a stavu technológie, aby zabezpečila fungovanie "webové stránky" a vyhnúť existenciu a prenos vírusov a ďalších komponentov škodlivé pre používateľov. Ak sa používateľ dozvie o existencii akékoľvek nezákonné, nezákonný, v rozpore s právnymi predpismi alebo ktorá by boli porušené práva duševného vlastníctva a / alebo priemyselné, musíte okamžite informovať SPACES zvukotesnou prenosného Demvox, SL, aby mohol pokračovať prijatie vhodných opatrení.


VIII) Links.
8.1 Odkazy na iné webové stránky.
Ak na webovej lokalite používateľ nájde odkazy na iné webové stránky prostredníctvom rôznych tlačidiel, odkazov, bannerov atď., Tieto by boli spravované tretími stranami. SPACES zvukotesnou prenosného Demvox, SL nemá žiadnu moc ani ľudské či technické prostriedky vedieť, riadiaci alebo schvaľovať všetky informácie, obsah, produkty alebo služby poskytované prostredníctvom iných webových stránok, ktoré môžu vytvoriť väzby z "webe".


V dôsledku toho SPACES zvukovo izolované prenosný Demvox, SL nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek aspekt webové stránky, ktoré by mohli vytvoriť odkaz z "webové stránky", najmä príklad a nie ako obmedzenie, jeho fungovanie, prístup, údaje, informácie, súbory, kvalitu a spoľahlivosť svojich služieb, vlastné prepojenia a / alebo akýkoľvek jej obsah vo všeobecnosti.
V tomto zmysle, ak sa užívateľ dozvie o protiprávnosti činností prostredníctvom týchto webových stránok tretích strán, musí okamžite informovať SPACES zvukovo izolované prenosný Demvox, SL s cieľom pokračovať zakázať Prístup k to isté. Zavedenie akéhokoľvek odkazu z "webové stránky" ďalšie cudzie "Web" neznamená, že tam je nejaký druh vzťahu, spolupráca alebo závislosť medzi priestormi zvukotesnou prenosného Demvox, SL a zodpovedá za druhou "webové stránky".
8.2 Odkazy na iných webových stránkach na webovú stránku.
Ak niektorý používateľ, subjekt alebo "Web Site" chce nadviazať nejaký odkaz na "webové stránky" musí byť v súlade s týmito ustanoveniami: Odkaz bude zameraná iba na domáce či Domova "webové stránky", ak nie je povolené vyjadriť a písomne ​​oznámiť spoločnosti ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Tento odkaz musí byť absolútna a úplná, tj musí používateľ pomocou kliknutia na URL adresu "web" a musí zahŕňať celý rozsah obrazovky Hlavná strana "web". V každom prípade, ak PRIESTORY zvukovo izolované prenosný Demvox, SL registrovaný výslovne a písomne, ďalej len "webová stránka" poskytujúca prepojenie reprodukovať, v žiadnom prípade, "Web Site", zahrnúť ako súčasť vašich webových stránok alebo v rámci jedného z vašich "rámcov" alebo vytvorte "prehliadač" na ktorejkoľvek zo stránok "webovej stránky". Na stránke, ktorá zavádza odkaz, nie je v žiadnom prípade vyhlásiť, že zvukovo izolované PORTABLE Demvox medzery, SL povolil spojenie, ak zvukotesnou MOBILNÉ Demvox PRIESTORY, SL urobil tak výslovne a písomne. V prípade, že účtovná jednotka robiť odkaz z jeho stránky na "webové stránky" Chcel, aby na svojich internetových stránkach, názov značky, logá, sloganu alebo akékoľvek iné identifikačné prvok PRIESTORY zvukovo izolované prenosný Demvox, SL a / alebo "Site Web ", musíte mať predtým výslovné písomné oprávnenie.
SPACES zvukotesnou prenosného Demvox, SL neoprávňuje zavedenie odkazu na "Web Site" z týchto webových stránok, ktoré obsahujú materiály, informácie alebo nezákonný, ilegálne, ponižujúce, obscénne obsah a všeobecne, že v rozpore morálku, verejný poriadok alebo všeobecne uznávané sociálne normy.


SPACES zvukovo izolované prenosný Demvox, SL nemá žiadnu moc ani ľudské a technické prostriedky vedieť, riadiaci alebo schvaľovať všetky informácie, obsah, produkty alebo služby poskytované prostredníctvom iných webových stránok, ktoré vytvorili odkazy na "webové stránky". SPACES zvukovo izolované prenosný Demvox, SL nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek aspekt tohto "web", ktorá zavádza odkaz na "webové stránky", najmä, napríklad a bez obmedzenia, jeho prevádzku, pripojenie, dátové , informácie, súbory, kvalitu a spoľahlivosť svojich služieb, vlastné prepojenia a / alebo akýkoľvek jej obsah vo všeobecnosti.

IX) POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Politika ochrany osobných údajov spoločnosti SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL je určená ustanoveniami dokumentu POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV.

X) TRVANIE A ZMENY.
10.1. PRIESTORY Zvukovo izolačné Prenosný Demvox, SL môže meniť podmienky v tomto dokumente, úplne alebo čiastočne, publikovanie akékoľvek zmeny v rovnakým spôsobom sa objaví táto právne oznámenie alebo cez celý styk pre užívateľov.
10.2. Dočasná platnosť tohto Právneho oznámenia sa teda zhoduje s dobou jeho vystavenia, až kým nebude úplne alebo čiastočne upravená, kedy nadobudne platnosť upravené právne oznámenie.
10.3. Bez ohľadu na ustanovenia osobitných podmienok, SPACES zvukovo izolované prenosný Demvox, SL môže ukončiť, pozastaviť alebo ukončiť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, prístup k obsahu stránky, bez možnosti sa užívateľ požadovať niektoré kompenzácie.

____________________________________________________________________________________

COOKIES POLITIKA

Táto webová stránka, rovnako ako väčšina webových stránok používa cookies zlepšiť a optimalizovať užívateľský komfort. Tu nájdete podrobné informácie o tom, čo sú "cookies", aký typ použitia tejto webovej stránky, ako môžete ich zakázať vo svojom prehliadači a ako špecificky blokovať inštaláciu cookies tretích strán.

Čo sú cookies a ako použitý na webe?

Cookies sú súbory, ktoré webová stránka alebo aplikácia, ktorú používate, nainštaluje do vášho prehliadača alebo na vaše zariadenie (smartphone, tablet alebo pripojená televízia) počas vášho recoPrechádzajú stránkami alebo aplikáciou a slúžia na ukladanie informácií o vašej návšteve. Rovnako ako väčšina internetových stránok, aj spoločnosť DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES používa na svojej webovej stránke www.demvox.com súbory cookie na:

• Uistite sa, že webové stránky môžu pracovať správne
· Uložte si jednu z možností, ako je jazyk, alebo ste zvolili veľkosť písma.
· Know vaše prehliadanie webu.
Recostĺp anonymných štatistických informácií, ako napríklad ktoré stránky ste si prezerali alebo ako dlho ste v našich médiách.

Používanie cookies nám umožňuje optimalizovať svoje navigácia, adaptovať informácie a služby ponúkané k svojim záujmom, aby poskytovali lepší zážitok, keď ste nás navštívili. SPACES Demvox PROTIHLUKOVÝ, používa cookies k práci, prispôsobiť a podporí maximálnu navigácia užívateľa.

Cookies sú iba spojená s anonymným užívateľom a počítačom / zariadení a neposkytujú odkazy, ktoré odhaľujú osobných údajov. Kedykoľvek môžete pristupovať k svojmu nastavenia prehliadača upraviť a / alebo blokovať inštaláciu cookies odoslaných webovým www.demvox.com, bez toho aby sa zabránilo prístupu k obsahu. Avšak, môže byť ovplyvnená kvalita výkonu služby.

Používatelia, ktorí dokončia proces registrácie alebo prihlásení pomocou prihlasovacích údajov prístup k personalizované služby na mieru svojim osobným preferenciám podľa informácií poskytnutých pri registrácii a uložené v súbore cookie vášho prehliadača.

Nástroje e-mail marketing firmy Demvox SPACES Zvuková izolácia používajú malé neviditeľné obrazy pre užívateľov, ktoré sú zahrnuté v e-mailov. Táto technológia nám umožňuje zistiť, či bol e-mail neprečítali, alebo nie, na akom dáta, IP adresy, z ktorej bol konzultovaný, atď. S touto informácií, prevádzame štatistické a analytické štúdie o odosielanie a prijímanie e-mailov na zlepšenie poskytovania služieb, ku ktorému je používateľ upísaných a poskytnúť informácie, ktoré môžu byť zaujímavé.

PREČO sú dôležité cookies?

· Z technického hľadiska, aby weby nebudú pracovať agilnejšie a navrhnuté tak, aby preferenciách používateľa, ako je napríklad obchod jazyka mene, alebo odhalenie prístupového zariadenia.
· Stanoviť úrovne bezpečnosti a zabezpečenia, ktoré znemožňujú alebo sťažujú počítačovým útokom proti webových stránok alebo ich užívateľov.
Umožňujú mediálnym manažérom poznať štatistické údaje recoNahromadené súbory cookie na zlepšenie kvality a zážitku z ich služieb.
· Slúži na optimalizáciu reklamu, ktorá užívateľom zobrazovať, ponúka to najvhodnejšie pre ich záujmy.

Aké sú rôzne typy súborov cookie, ktoré možno použiť na webe?

· Rokovanie skončí, keď používateľ opustí stránku alebo zatvorení prehliadača, tzn sú aktívne po dobu trvania návštevy na webové stránky, a preto sú vymazané z nášho počítača skončiť.
· Trvalý platnosti, akonáhle účel, pre ktoré slúžia alebo pri ručnom vypúšťa sa stretol, majú dátum vymazanie a sú bežne používané v on-line nákupného procesu, úprav alebo registrácie, ktoré nemajú vstúpiť do nášho hesla neustále.

Na druhú stranu, podľa toho, kto je subjekt, ktorý riadi počítač alebo doménu, z ktorého sú súbory cookie odosielané a liečiť získané dáta, môžeme rozlišovať medzi vlastnými a tretím cukrovinky strán.
· Party sušienky sú cookies, ktoré sú odosielané do počítača a spravované výhradne u nás k lepšiemu fungovaniu webových stránok. Informácie, ktoré zhromažďujeme sa používa k zlepšeniu kvality našich služieb a užívateľské skúsenosti.
· Ak máte komunikovať s obsahom našej webovej stránke môže tiež nastavovať cookies tretích strán (napríklad stlačením tlačidla alebo sledovanie videa hostovaná na inej webovej stránke gombíky sociálnych sietí), ktoré sú tie, ktoré stanovil inú doménou našich webových stránkach. Nemôžeme pristupovať k dátam uloženým v cookies iných webových stránok pri prezeraní webových stránok citované.

NAVIGÁCIA tejto stránke môžu sa mal nainštalovať nasledujúce typy súborov cookie:

Zlepšenie výkonu Cookies
Tento typ cookie pamätá vaše preferencie, napríklad položky umiestnené do nákupného košíka (store).

Cookies štatistická analýza
Tie, ktoré sú dobre spracovaný nás / ako alebo tretej strany, ku kvantifikácii počtu návštevníkov a štatisticky analyzovať spôsob použitia webových ponúkaných služieb. Vďaka nim môžete študovať navigáciu Portál a zlepšenie ponuky produktov alebo služieb. Tieto cookies nebude spojená so žiadnymi osobnými údajmi, ktoré môžu identifikovať užívateľa / A, poskytujúci informácie o prechádzanie správania anonymne.

cookies Geolocation
Tieto súbory cookie sa používajú programy, ktoré sa pokúšajú lokalizovať geograficky stav počítača, inteligentného telefónu, tabletu alebo televízor pripojený k, úplne anonymne, poskytovať obsah a ďalšie príslušné služby.

registrácia Cookies
Protokol cookies sú generované jednou / používateľ /, aby boli registrované alebo následne otvorila svoje zasadnutia, a slúži na identifikáciu / A s týmito cieľmi:
- Udržujte užívateľa / identifikovaných / a, takže ak zatvoríte službu, prehliadač alebo zariadenie (počítač, smartphone, atď), a v inom čase alebo v iný deň, reenters službu, postupujte identifikovaný / a, čo uľahčuje ich orientáciu, bez toho aby museli stotožniť. Táto funkcia môže byť potlačená, ak / používateľ / stlačiť funkcie "Odhlásiť", "Exit" alebo podobné, takže tento súbor cookie sa zmaže a nabudúce nastúpil do služby, musíte byť prihlásený ako identifikovaný / a.
- Skontrolujte, či je / používateľ / a oprávnený / a získať prístup k niektorým službám.

Reklamné sušienky
Tie, ktoré sú dobre spracovaný nás / as alebo tretích strán, umožňujú efektívne riadiť reklamný priestor na našich webových stránkach, prispôsobenie obsahu reklamy na obsah požadované služby alebo používanie týchto stránok hotovo. Vďaka nim môžete poznať prehliadanie Internetu návyky užívateľa / na výstave a súvisiace reklamné vaše prehliadanie profilu.

Ostatné súbory cookie tretej strany
V niektorých z našich stránkach môžu byť inštalované súbory cookie tretej strany podporu pre správu a zlepšiť služby, ktoré ponúkajú. Príkladom tohto použitia sú odkazy na sociálne siete na zdieľanie obsahu.

Niektoré webové služby www.demvox.com, môžu používať konektory s rôznymi sociálnymi sieťami: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, atď Pomocou sociálnej register, súhlasíte sociálne siete pre ukladanie trvalé cookie. Táto cookie si pamätá svoje ID služby, takže je oveľa rýchlejší prístup ďalšej návšteve. Tento súbor cookie môžu byť odstránené, a tiež môže odvolať prístupové oprávnenia Demvox služby Priestory zvukotesné z nastavenia ochrany osobných údajov konkrétneho sociálne siete.

Ako možno nastaviť cookies?

Pri prechádzaní a pokračovať na našich webových stránkach budete súhlas na používanie cookies za podmienok obsiahnutých v tejto politike Cookies. Prístup k tejto politike v čase zápisu Cookies, aby ich užívateľ informovaný, a napriek tomu, že to môže uplatniť svoje právo zablokovať, zmazať a odmietnuť používanie cookies v každom okamihu je zabezpečené.

V každom prípade by sme Vás informovali, že od súbory cookie nie sú nutné pre používanie našich webových stránok, môžete zablokovať alebo zakázať aktiváciou nastavenia svojho prehliadača, ktorý umožňuje odmietnuť inštaláciu všetkých sušienok alebo niektoré z nich. Väčšina prehliadačov umožňuje praxe upozorniť na prítomnosť cookies alebo automaticky ich odmietnuť. Ak môžete aj naďalej používať odmieta naše, hoci použitie niektorých služieb môže byť obmedzený webových stránok, a preto jeho menej uspokojivá skúsenosti na našich webových stránkach.

Tu uvedené odkazy hlavných prehliadačov a zariadení tak, že máte všetky informácie, vidieť, ako spravovať súbory cookie vo svojom prehliadači.

Internet Explorer ™:
Verzia 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Verzia 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7 8 verzia
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Verzia 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Navštívte nás v...

Instagram
facebook
Twitter


Zaregistrujte sa a tvrdia, bonus Will Hill bookmeker - Wbetting.co.uk

Spanish Español